Souhlas se zpracováním osobních údajů - letní tábor

identifikace subjektu údajů (zákonný zástupce, fyzická osoba, která uděluje souhlas se zpracováním):

jméno a příjmení dítěte:

 1. Tímto uděluji společnosti Praha 10 - Rekreace, a.s., se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (dále jen „správce osobních údajů“) souhlas se zpracováním osobních údajů výše jmenovaného dítěte v rozsahu jména, příjmení a jeho podobizny ve formě fotografie a videozáznamu. Podobizna ve formě fotografie a videozáznamu může být zveřejněna na webových stránkách Aktivní desítky http://www.praha10.cz/, http://www.aktivnidesitka.cz, Facebooku Aktivní desítky https://www.facebook.com/aktivnidesitka/,  Instagramu Aktivní desítky @aktivnidesitka a YouTube kanálu Aktivní desítky, webových stránkách Horského hotelu Desítka https://www.hhdesitka.cz/ a Facebooku Horského hotelu Desítka https://www.facebook.com/horskyhoteldesitka. Souhlas uděluji pro účely letního tábora Prahy 10.Dále uděluji souhlas se zpracováním kontaktních údajů rodičů z důvodu jejich možného opětovného kontaktu při pořádání letního tábora v následujících letech.  
 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte: jména a příjmení uděluji pro účely organizace letního tábora Prahy 10. Souhlas se zpracováním podobizny uděluji pro účel prezentace správce na jeho webových stránkách, facebookových účtech, instagramovém účtu a kanálu YouTube (výčet viz bod 1) vůči jiným osobám, ke kterým má přístup blíže nespecifikované množství osob.
 1. Souhlas uděluji do 31. 12. 2025.
 1. Jako subjektu údajů, jehož osobní údaje budou zpracovávány za výše zmíněným účelem,
  mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Zároveň jsem si jako subjekt údajů vědom,
  že případným odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování po dobu vycházející z tohoto souhlasu. Při případném odvolání tohoto souhlasu musí správce osobních údajů bezodkladně učinit všechna opatření k odstranění výše uvedených údajů.
 1. Tento souhlas lze odvolat obdobným způsobem, jako je poskytován, popř. jakýmkoliv jiným způsobem, prokazujícím jeho doručení správci osobních údajů (např. e-mailem formou prostého sdělení).
 1. Tento souhlas je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mé vůle.  Jsem si vědom, že neudělením souhlasu, popř. jeho budoucím odvoláním, se nevystavuji žádnému postihu ze strany správce osobních údajů.
 1.  Tento souhlas je udělován v souladu s čl. 6 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů na úseku ochrany osobních údajů.

V Praze dne …………                                                                                 ………………………………………………

                                                                                               podpis zákonného zástupce subjektu údajů